Phút giây hiện tại tuyệt vời * Cần nên trân trọng biết nơi biết thời * Giờ nào việc nấy người ơi * Để tâm chánh niệm yêu đời thế thôi