Vận động phát tâm dựng tượng Tây phương Tam thánh

Xây chùa , tô tượng , đúc chuông. Trong ba việc ấy thập phương nên làm    Chi tiết

dựng tượng , phát tâm , tây phương tam thánh

Hoạt động từ thiện

Ấn phẩm Phật giáo

Ẩm thực chay

Thư viện kinh sách

Trung tâm diệu pháp âm

Mạng xã hội