Thông báo lịch tu Thiền Vipassana Kusala Buổi thứ 6

Lần này, Thầy sẽ hướng dẫn chúng ta hiểu hơn con đường thực sự của việc tọa thiền. Với tấm lòng chân thật, chúng ta nỗ lực tu hành mới mong chuyển biến được nội tâm của mình.    Chi tiết

Lịch các khóa tu

Khóa tu Thiền

Khóa tu niệm Phật

Khóa Tu Phúc Một Ngày

Khóa tu một ngày an lạc

Thư viện kinh sách

Ấn phẩm Phật Giáo

Mạng xã hội